Samhällets krav på dig som producent

För producenter av blybatterier innebär förordningen om producentansvar:

  • Skyldighet för producenter att ta hand om de batterier som blir avfall genom att se till att det finns ett eller flera lämpliga insamlingssystem för batterier.
  • Skyldighet att se till att de batterier som har lämnats till ett insamlingssystem transporteras bort, förbehandlas, återanvänds, materialåtervinns eller tas om hand på ett sätt som är godtagbart ur miljösynpunkt.
  • För att ett insamlingssystem skall vara lämpligt skall det bland annat ha en lämplig geografisk spridning samt vara tillgängligt för alla producenter på icke-diskriminerande villkor.
  • 95 procent av den totala vikten av sålda start- och industribatterier som innehåller bly skall samlas in.
  • Samtliga producenter, enligt definitionen i förordningen, skall anmäla sin verksamhet samt årligen redovisa vissa uppgifter till Naturvårdsverket.
  • Kraven på märkning av blybatterier ska följas.
  • Från och med 2016 tar Naturvårdsverket ut en tillsynsavgift på 1 000 kronor per producent.

Du får själv anmäla dig till Batteriregistret och du ansvarar själv för märkningen men övriga delar i producentansvaret klarar vi av för dig.

I normalfallet finner Du all information Du behöver på våra hemsidor. För dig som vill fördjupa dig, hänvisar vi bland annat till Naturvårdsverkets hemsida.

Underlåtenhet att redovisa för Naturvårdsverket hur man tar sitt producentansvar ger Naturvårdsverket skyldighet att använda straffbestämmelser för att säkerställa ert ansvar, bland annat genom sanktionsavgifter, vite, föreläggande eller böter. Detta gäller oavsett om du medvetet eller av oaktsamhet inte följt bestämmelserna.