Åtaganden

BlyBatteriRetur åtar sig att

  • Organisera insamlingen av blybatterier och verka för att uppnå insamlingsmålen i förordningen
  • Kontraktera leverantör för omsmältning och återvinning så att målen för dessa uppnås
  • Rapportera årligen om resultatet av insamlingen till Naturvårdsverket
  • Svara för den information till allmänheten om blybatterier som krävs i förordningen
  • Tillhandahålla ett certifikat som verifierar att producenten är ansluten till vårt system och därmed tar sitt fulla miljöansvar

Dina/ Producentens åtaganden

Genom din anslutning till BlyBatteriRetur sköter vi merparten av producentansvaret för dig. I gengäld ska du:

  • Kvartalsvis rapportera den sammanlagda vikten av de blybatterier du sålt. Mer om detta under Rapportering och sekretess.
  • Betala en producentavgift. Avgiften är idag 0,10 kr/kg. Avgiften faktureras i efterhand.
  • Skulle producenten, trots påminnelser från BlyBatteriRetur, inte rapportera in senast en månad efter respektive kvartal kan en administrativ avgift om 1500 kr tas ut.

BlyBatteriRetur utfärdar ett certifikat

BlyBatteriRetur erbjuder ett certifikat för anslutna företag i praktiskt PDF-format. Detta kan användas tillsammans med offerter, i broschyrer och på webbplatser för att markera att företaget tar sitt producent- och därmed miljöansvar.