Åtaganden

BlyBatteriRetur åtar sig att

  • Organisera insamlingen av blybatterier och verka för att uppnå insamlingsmålen i förordningen
  • Kontraktera leverantör för omsmältning och återvinning så att målen för dessa uppnås
  • Rapportera årligen om resultatet av insamlingen till Naturvårdsverket
  • Svara för den information till allmänheten om blybatterier som krävs i förordningen
  • Tillhandahålla ett certifikat samt en skyddad återvinningssymbol som verifierar att producenten är ansluten till vårt system och därmed tar sitt fulla miljöansvar

Dina åtaganden

Genom din anslutning till BlyBatteriRetur sköter vi merparten av producentansvaret för dig. I gengäld ska du:

  • Kvartalsvis rapportera den sammanlagda vikten av de blybatterier du sålt. Mer om detta under Rapportering och sekretess.
  • Vid behov betala en producentavgift, om en sådan erfordras för att finansiera insamlingen. Avgiften är idag 0,10 kr/kg. Avgiften faktureras kvartalsvis i efterhand.

BlyBatteriRetur utfärdar ett certifikat

BlyBatteriRetur erbjuder ett certifikat för anslutna företag i praktiskt PDF-format. Detta kan användas tillsammans med offerter, i broschyrer och på webbplatser för att markera att företaget tar sitt producent- och därmed miljöansvar.