Om bly och batterier

Människan började använda bly redan för 3 000 år sedan, då metallen började framställas. Bly är därmed ett av de miljögifter som följt människan längst genom historien. Utsläppen av bly har också hela tiden ökat – fram till nu, då vi för första gången ser en minskning.

Förekomsten av bly kan vara naturlig, men kan också bero på föroreningar som faller ner från luften. Tidigare var blyad bensin en stor källa till att föroreningarna spreds i miljön. Nu, när blyad bensin försvunnit i hela Europa är koleldning och ammunition två av de större källorna.

Gamla miljösynder spökar

Samtidigt är det, särskilt i gamla stadsmiljöer viktigt att komma ihåg de utsläppen som skedde under 1900-talet finns kvar och kan påverka miljön. En nyligen publicerad internationell studie från fyra storstäder visar att gamla föroreningar, i form av upprivet vägdamm är en betydande källa för bly i atmosfären. Forskarnas rapport visar att föroreningarna från biltrafiken inte är stabila, utan kan frigöras i en livlig trafikmiljö. Därmed sker en återcirkulation, vilket innebär att bly kan spridas i form av små partiklar och aerosoler.

Svenska studier om blyet som miljöfara

Påverkan på människan

När det gäller blyets påverkan på människan tyder mycket på att läget i Sverige förbättrats markant de senaste 30 åren.  I ett av Naturvårdsverkets projekt jämförde forskare från Lunds Universitetssjukhus och kadmiumhalter i blod över tid (1978 – 2006) hos 3 879 barn i Trelleborg och Landskrona.

I början var den genomsnittliga blyhalten ca 60 mikrogram per liter och i slutet drygt 10 mikrogram per liter (ett mikrogram är en miljondels gram). Sänkningen har varit cirka 5 % per år och har fortsatt även efter det att användningen av bly i bensinen upphörde 1994.

Påverkan på skogen

Den svenska skogsmarkens innehåll av kvicksilver, bly och kadmium har ökat markant de senaste århundradena som en följd av stora metallutsläpp till luften både i Sverige och globalt. De senaste årtiondena  har nedfallet av bly  minskat rejält. Men även jordens övriga länder måste minska sina utsläpp och användningen av bly, kvicksilver och kadmium. Skogen påverkas inte i sig av nedsläppen men indirekt kan djur som äter växter i skogen ackumulera bly. Någon sådan studie finns dock inte.

Påverkan på vattnet

Halterna av bly i grundvatten har minskat avsevärt efter 1997 och är låga i hela Sverige. Detta beror på minskade halter av bly i nedfallet från luftföroreningar. Att minska mängden metaller i vatten är bra men det finns i sig inga konstaterade negativa effekter av vad som hänt.

Spridningen till luften är den utsläppskälla som är svårast att kontrollera och den sker från många källor. Överallt där metaller utvinns eller bearbetas sprids metallhaltiga partiklar i luften. Så länge blybatteriet är intakt sker ingen spridning men gamla batterier i naturen eller i källaren kan medföra risk för spridning. Det är ett viktigt skäl till att alla batterier ska samlas in.

Källor

  • Rapport 080826 från Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Lund
  • Utvärdering av tidsserie – bly- och kadmiumhalter i blod – Slutrapport för Naturvårdsverkets projekt 215 0702
  • Medical Research News, June 2012
  • Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram för sötvatten