Allt skall samlas in - alla skall samla in

I dag samlas så gott som alla förbrukade blybatterier i Sverige in och tas om hand på ett effektivt sätt. Insamlingsnivån överstiger lagkravet på 95% av tillgänglig volym varje år. Cirka 30.000 ton uttjänta bil- och andra blybatterier hamnar därmed varje år i ett mycket effektivt kretslopp och återvinns och används i nya produkter. Få jämförbara exempel finns.

Producentansvaret i korthet

 • I Sverige finns i likhet med i övriga EU-länder ett producentansvar för blybatterier. Mer om producentansvaret kan du läsa på Naturvårdsverkets webbplats.
 • Producenterna är skyldiga att samla in och ta hand om de batterier som blir avfall. Producenterna ska se till de batterier som samlats in transporteras bort, förbehandlas, återanvänds, materialåtervinns eller tas om hand på ett som är godtagbart ur miljösynpunkt.
 • Insamlingssystemet ska ha en lämplig geografisk spridning och vara tillgängligt för alla producenter på ett icke-diskriminerande villkor
 • 95 producent av den totala vikten av sålda start- och industribatterier som innehåller bly ska samlas in.
 • Samtliga producenter enligt definitionen i förordningen ska anmäla sin verksamhet och lämna årsrapporter med vissa uppgifter till Naturvårdsverket.
 • Undantagna från producentansvaret är producenter med en årlig försäljning av mindre än 250 kg blybatterier, vart och ett tyngre än tre kg. De är däremot skyldiga att anmäla sin verksamhet till Naturvårdsverket. Detsamma gäller för producenter med en årlig försäljning av mindre än 100 kg blybatterier som vart och ett är lättare än tre kg.

Om vårt insamlingssystem

 • Producenter anslutna till BlyBatteriRetur svarar för 85 % av marknaden i Sverige. Alla distributörer av blybatterier i Sverige är enligt förordningen skyldiga att ta emot förbrukade blybatterier. Därmed finns inom BlyBatteriRetur ett närmast oslagbart nät av mottagningsställen för blybatterier. En majoritet av förbrukade startbatterier samlas in från förbrukarna på detta sätt, genom distributörer och genom verkstäder. Totalt finns härigenom cirka 3.000 mottagningsställen.
 • En viktig kanal för hushåll i Sverige är kommunernas återvinningscentraler. En icke oväsentlig del av alla startbatterier går via denna kanal. Totalt finns cirka 600 sådana mottagningsställen.
 • I stort sett all volym förbrukade startbatterier samlas in av insamlare anslutna till BlyBatteriRetur. Undantag utgörs av en mindre exportvolym.
 • Genom BlyBatteriReturs insamlare hämtas förbrukade blybatterier från försäljningsställen och verkstäder, från kommuner och från industriföretag som köper och använder blybatterier in sin operativa verksamhet, i el-truckar, i kraftverk och telestationer och i backupanläggningar.
 • BlyBatteriReturs anslutna insamlare ordnar transport av återvunna batterier till Boliden Bergsöes återvinningsanläggning i Landskrona, en ur miljösynpunkt ledande anläggning i Europa.

Batterimärkning

X-bin_Pb

Alla blybatterier är sedan 1 januari 2009 märkta med den överkorsade soptunnan. Syftet med märkningen är att informera om att dessa produkter inte får slängas bland hushållsavfall. Batterier med miljöfarligt innehåll, som bly (Pb, Plumbum), måste samlas in i särskilda system och behållare. Man är enligt lag skyldig att lämna batterier med bly till ett insamlingssystem för blybatterier.

Om BlyBatteriRetur

I Sverige gäller producentansvar för batterier. Ansvaret gäller både lösa batterier och batterier monterade i fordon, truckar och andra system. Förordningen (SFS 2008:834) innebär att batteriproducenterna genom nationella insamlingssystem är skyldiga att ta hand om de batterier som blir avfall. Som producent räknas den som släpper ut batteriet för första gången på den svenska marknaden.

Samtidigt med Sverige införde hela EU batteridirektivet ( EG 06/66). Det lagstadgade kravet på insamlingsnivå varierar mellan olika länder i Europa, medan direktivet stadgar en miniminivå. Tillsynsmyndigheten, Naturvårdsverket, har även möjlighet att utfärda föreskrifter för producentansvaret.

Branschen har med BlyBatteriRetur skapat ett riksomfattande och kostnadseffektivt system som lever upp till förordningens krav och riktlinjer. BlyBatteriRetur i Sverige AB ägs av de större batteriföretagen i Sverige samt av branschorganisationen SWEBATT. Enligt lagen skall minst 95 % av alla blybatterier samlas in. Våra beräkningar pekar på en insamlingsnivå på nära 100 %, beräknat som ett treårigt rullande medelvärde.

Varför blybatterier?

Batteritypen, som uppfanns 1859, är den äldsta formen av laddningsbart batteri. Skälet till att batteritypen har nått så stor användning inom fordonsindustrin är förmågan att till en låg kostnad leverera hög strömstyrka under kort tid, vilket krävs för att driva startmotorn i ett fordon.

Batterierna används också som strömkälla i tyngre fordon som diesel- och ellok samt i ubåtar. De används också som reservkraftkälla i anläggningar med höga krav på driftsäkerhet, som till exempel sjukhus och telekommunikationsanläggningar.

Kontakta oss

Carl Ranhög, kontaktperson
E-post: carl.ranhog@blybatteriretur.se
Telefon: 08-21 50 60