Avfallsförordningen

Ny Avfallsförordning (2020:614) trädde i kraft 1 augusti 2020 och ersätter Avfallsförordningen (2011:927).

Sammanfattning
Förordningens innehåll är en anpassning till EU:s reviderade direktiv för avfall. Grundläggande bestämmelser om avfall och producentansvar finns i 15 kap. miljöbalken, myndighetsföreskrifter som kompletterar förordningen utfärdas av bl.a. Naturvårdsverket.

Den stora skillnaden mellan nya och gamla avfallsförordningen är att kommuner, företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt elektroniskt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Tidigare har uppgifterna bara funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet. En utökad anteckningsskyldighet började gälla 2020-08-01 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Fr.o.m. den 1 november 2020 ska dessa verksamheter dessutom rapportera in antecknade uppgifter till det nya elektroniska avfallsregistret hos Naturvårdsverket.
Avfallsförordning (2020:614) 11§ kap. 6 säger att den som är anteckningsskyldig ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats som insamlare av farligt avfall till avfallsregistret. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt till Naturvårdsverkets avfallsregister senast två arbetsdagar efter den tidpunkt när anteckningen ska göras. 12 § kap. 6 kräver att den som har lämnat felaktiga uppgifter till avfallsregistret ska så snart som möjligt elektroniskt lämna korrekta uppgifter.

För dig som insamlare

Den som samlar in farligt avfall måste göra två registreringar i avfallsregistret:
1) en för mottagande av avfall (alternativt att ni skapat farligt avfall genom att bedöma ett fungerande batteri som förbrukat).
2) och en för borttransport.

Se bildspelen Insamlare – Mottagning och Borttransport på http://www.naturvardsverket.se/avfallsregister för detaljerad vägledning steg för steg.

1) Mottagande av avfall
Den som samlar in farligt avfall (blybatterier) måste (Avfallsförordning (2020:614) 3 § Kap 6.) senast två arbetsdagar efter att avfall tas emot, anteckna uppgifter om avfallet och registrera det hos Naturvårdsverkets avfallsregister. Enklaste vägen att nå avfallsregistret är via adressen: www.naturvardsverket.se/avfallsregister.
OBS! Detta gäller i normalfallet oavsett om du själv hämtar batterierna, eller om dom lämnas till dig.
Inne i avfallsregistret ska du fylla i rätt kontaktuppgifter: Vem (du) som lämnar uppgifterna och vilken verksamhet som du representerar. Här beskrivs även vilken typ av verksamhetsutövare ni är, producent, insamlare, transportör, handlare/mäklare eller behandlare. Ni ska också fylla i datum för mottagande, transportsätt och tidigare innehavare av avfallet. Plats var avfallet senast hanterades och var det ska hanteras, t.ex vart en insamlare ska mellanlagra, ska också rapporteras här.
Om avfallsproducenten är privatperson ska avfallet anmälas som kommunalt avfall med en kommunal avfallskod.
Nästa steg är att registrera uppgifter om farligt avfall. Här ska alla uppgifter om avfallet lämnas. Till exempel avfallstyp, mängden avfall i kilo och referens (egen avfallskod eller namn).

2) Borttransport av farligt avfall
När en insamlare med mellanlagring ska transportera bort farligt avfall måste en ny registrering göras i avfallsregistret.
Liknande saker ska fyllas i som för mottagandet, typ av verksamhet, kontaktuppgifter, vem som ska ta emot avfallet, mängd och typ av avfall.

För dig som batteriproducent
Hur ska man då göra som batteriproducent av blybatterier? Det är viktigt att särskilja begreppen batteriproducent och avfallsproducent. En avfallsproducent är den som ”skapar” farligt avfall genom att bedöma ett batteri som förbrukat, och det blir i den stunden farligt avfall.
I nästan alla verksamheter uppkommer det något typ av farligt avfall. Hos er kan det både handla om blybatterier som ni själva gör er av med, eller annat typ av farligt avfall såsom elektronik eller kemikalier. Alla verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall i egenskap av avfallsproducent. Rapporten sker inom 48 h från att borttransporten sker.
Se bildspelen Avfallsproducent –på http://www.naturvardsverket.se/avfallsregister för detaljerad vägledning steg för steg.

Avfallsförordningen innehåller flera olika regler om hantering av avfall för den som är verksamhetsutövare. Det är tillstånds- och anmälningsplikt för yrkesmässig transport och insamling av allt avfall. Har redan verksamheten fått tillstånd för miljöfarligverksamhet och följer anmälningsplikten för bedrivandet av miljöfarligverksamhet behövs inte ytterligare en anmälan.
Se även Blybatterireturs miljökrav på insamlare https://blybatteriretur.se/insamlare/krav-pa-insamlare/
Det är också en skyldighet att spara anteckningar och att lämna uppgifter om farligt avfall och avfallshantering som insamlare. 6 § kap 6. Den som har antecknat som insamlare ska spara anteckningarna i minst tre år.
Det är också uppgiftsskyldighet som insamlare vilket betyder att den som har antecknat som insamlare ska ge tidigare avfallsinnehavare och tillsynsmyndigheten möjlighet att ta del av innehållet i anteckningarna, om den tidigare innehavaren eller myndigheten begär det (7§ kap.6).

Länkar till mer material hos Naturvårdsverket: