Lagring och transporter

Särskild information om krav på lagring och transporter av blybatterier finns under den skyddade hemsidan i vårt insamlarsystem. Dit får du inloggningsuppgifter så snart du registrerat dig och skickat in påskrivna avtal.

Vi vill i första hand hänvisa till MSB och lagstiftning om farligt gods.

Lagring

Beträffande lagring gäller att tillstånd krävs från Länsstyrelsen där ni är verksamma vid lagring över 30 ton. Lagring över 1 500 kg kräver endast anmälan till Länsstyrelsen.

Transporter

För transporter följer här en kort sammanfattning:

 1. Verksamheten ska ha ett godkänt trafiktillstånd enligt Yrkestrafiklagen.
 2. Verksamheten ska ha tillstånd till yrkesmässig transport av farligt avfall (Länsstyrelsen).
 3. Om batterier ej körs direkt till godkänd mottagare, ska verksamheten ha tillstånd för mellanlagring av farligt avfall (kommunen eller länsstyrelsen).
 4. Verksamheten ska ha fordon och personal godkända för ADR-transport.
 5. Verksamheten ska ha en säkerhetsrådgivare.
 6. Verksamheten ska ha kunskap om vilka miljöriskerna är med hanteringen av batterier.
 7. Verksamheten ska ha rutiner för hantering av eventuell trafikolycka så att miljöskador begränsas.
 8. Verksamheten ska ha en försäkring som täcker en eventuell sanering eller annan skada som kan uppkomma vid en olycka eller tillbud.
 9. Verksamheten ska ha fordon som uppfyller krav på miljöklassning för de miljözoner som trafikeras.
 10. Verksamheten ska känna till och kunna redogöra för gällande lagkrav som styr blybatterihanteringen och hur de efterlevs.
 11. Verksamheten ska se till att goda arbetsmiljöförhållanden råder och att skyddsutrustning används vid riskfyllda arbetsmoment.