Producentansvaret i korthet

  • Producenterna är skyldiga att samla in och ta hand om de batterier som blir avfall. Producenterna ska se till de batterier som samlats in transporteras bort, förbehandlas, återanvänds, materialåtervinns eller tas om hand på ett som är godtagbart ur miljösynpunkt.
  • Insamlingssystemet ska ha en lämplig geografisk spridning och vara tillgängligt för alla producenter på ett icke-diskriminerande villkor
  • 95 producent av den totala vikten av sålda start- och industribatterier som innehåller bly ska samlas in.
  • Samtliga producenter enligt definitionen i förordningen ska anmäla sin verksamhet och lämna årsrapporter med vissa uppgifter till Naturvårdsverket.
  • Undantagna från producentansvaret är producenter med en årlig försäljning av mindre än 250 kg blybatterier, vart och ett tyngre än tre kg. De är däremot skyldiga att anmäla sin verksamhet till Naturvårdsverket. Detsamma gäller för producenter med en årlig försäljning av mindre än 100 kg blybatterier som vart och ett är lättare än tre kg.